Historia pogl

Historia poglądów na temat eutanazji.

Historia poglądów na temat eutanazji. Starożytni przez e. rozumieli
umiejętność umierania w pokoju i z godnością (felici vel honesta morte mo-
ri). W starożytności zazwyczaj opowiadano się za zabijaniem dzieci chorych.
W Sparcie nowo narodzone dzieci przedstawiano eforom państwowym, któ-
rzy wybierali zdrowe, a pozostałe porzucano na wzgórzach Tajgetos na pa-
stwę drapieżnych zwierząt.

W starożytnym Rzymie władza ojca nad rodziną
obejmowała także życie nowo narodzonych dzieci. Historycy zwracają uwa-
gę na fakt utrzymywania tam przy życiu tylko jednej córki, do wyjątków na-
leżała rodzina posiadająca dwie córki. Prawo do dzieciobójstwa było częścią
patris potestas — władzy ojca, dzieci należały bowiem do „własności domo-
wych”. E. dopuszczano w rzymskim prawie dwunastu tablic. Obyczaje Żydów, którzy nie dopuszczali uśmiercania żadnego niemowlęcia, Tacyt uważał
za ekscentryczne.
Wyjątkiem w starożytności gr. był Hipokrates, który w sformułowanej przez
siebie przysiędze zabraniał e. (nawet wskazywania środków, które mogą temu
służyć). Jednak Hipokrates miał uważać za oczywiste pytanie, które dzieci
należy wychowywać. Podobnie twierdził Soranos, wg którego sztuka pielęgnacji
noworodka obejmuje pytanie, które dzieci „zasługują” na dalszą pielęgnację.
Platon dopuszczał dzieciobójstwo dla celów zarówno eugenicznych, jak
i kontroli liczebności idealnego państwa: „żeby najlepiej ani jeden owoc takiego
stosunku [nieuznanego przez władze] nie ujrzał światła dziennego, jeżeliby się
zalągł, a gdyby jednak na świat przyszedł jakoś wbrew usiłowaniom, to położyć
go gdzieś tak, żeby nie było pożywienia dla takiego” (Resp., 461 C). W Prawach
(740 D) wskazywał jednak kolonizację — a nie aborcję i dzieciobójstwo — za
ostateczny środek uniknięcia przeludnienia

Powyższy tekst jest częścią – Powszechna Encyklopedia Filozofii (wersja dla WWW)- Marek Czachorowski – całość można przeczytać na KUL

hastagi na stronie:

#historia eutanazji #eutanazja pdf #dzieciobójstwo praca magisterska #przykładowa ankieta do pracy licencjackiej #eutanazja w staroytności pdf #felici vel honesta morte mor eutanazja w staroytności

Similar Posts